Terug
Gepubliceerd op 28/04/2021

2021_RMW_00011 - IOK algemene vergadering 18 mei 2021 - agenda - Goedkeuring

Raad voor Maatschappelijk Welzijn
ma 26/04/2021 - 19:00 raadzaal
Datum beslissing: ma 26/04/2021 - 20:25
2021_RMW_00011 - IOK algemene vergadering 18 mei 2021 - agenda - Goedkeuring 2021_RMW_00011 - IOK algemene vergadering 18 mei 2021 - agenda - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur;

Gelet op de statuten van IOK;

Overwegende dat de agenda van de algemene vergadering van 18 mei 2021 volgende agendapunten bevat:

  1. Vervanging bestuurder
  2. Goedkeuring van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020
  3. Verslag van de commissaris-revisor over het boekjaar 2020
  4. Resultaatsbestemming 2020
  5. Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar 2020, afgesloten per 31 december 2020
  6. Kwijting te geven afzonderlijk aan de bestuurders en commissaris-revisor over de uitoefening
     van hun mandaat in 2020
  7. Varia

Overwegende dat de raad kennis neemt van de uitnodiging met toelichtende nota (als bijlage) ter voorbereiding van de algemene vergadering IOK van 18 mei 2021;

Overwegende dat de raad kennis neemt van de ontslagname van dhr. Karel Lenaerts uit de gemeenteraad en de raad van bestuur en van het voorstel tot vervanging door dhr. Frank Wilrycx als bestuurder van IOK;

Overwegende dat de raad kennis neemt van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020;

Overwegende dat de raad kennis neemt van de jaarrekening over het boekjaar 2020, houdende de balans, de resultatenrekening en het voorstel van bestemming van het resultaat evenals de ter zake vereiste wettelijke toelichtingen;

Overwegende dat de raad kennis neemt van het verslag van de commissaris-revisor;

Overwegende dat goedkeuring kan worden gegeven aan het jaarverslag, de jaarrekening met inbegrip van de resultaatsbestemming die het voorwerp uitmaken van de klassieke jaarvergadering;

Overwegende dat om die reden kwijting kan worden gegeven afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris-revisor voor de uitoefening van hun mandaat in 2020;

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Goedkeuring te verlenen aan de benoeming van dhr. Frank Wilrycx als bestuurder van IOK.

Artikel 2

Goedkeuring te verlenen aan het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2020.

Artikel 3

Goedkeuring te verlenen aan de jaarrekening over het boekjaar 2020, afgesloten per 31 december 2020, houdende de balans, de resultatenrekening en het voorstel van bestemming van het resultaat evenals de ter zake vereiste wettelijke toelichtingen.

Artikel 4

Goedkeuring te verlenen aan de kwijting, afzonderlijk aan de bestuurders en de commissaris-revisor voor de uitoefening van hun mandaat in 2020.

Artikel 5

Bovenstaande besluitvorming bepaalt het mandaat van de volmachtdrager van de algemene vergadering.