Terug
Gepubliceerd op 28/04/2021

2021_RMW_00010 - Jaarverslag en financieel verslag 2020 Interlokale Vereniging (ILV) Baldemore - Goedkeuring

Raad voor Maatschappelijk Welzijn
ma 26/04/2021 - 19:00 raadzaal
Datum beslissing: ma 26/04/2021 - 20:24
2021_RMW_00010 - Jaarverslag en financieel verslag 2020 Interlokale Vereniging (ILV) Baldemore - Goedkeuring 2021_RMW_00010 - Jaarverslag en financieel verslag 2020 Interlokale Vereniging (ILV) Baldemore - Goedkeuring

Motivering

Argumentatie

In de statuten van de interlokale vereniging Baldemore staat omschreven:

Het beheerscomité maakt jaarlijks het financiële verslag van het afgelopen werkjaar op. Het financiële verslag bevat ten minste een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de interlokale vereniging tijdens het afgelopen werkjaar.

Het financiële verslag wordt, samen met het jaarverslag, ter goedkeuring voorgelegd aan de bevoegde raden van de interlokale vereniging. Het financiële verslag is goedgekeurd indien de gewone meerderheid van de bevoegde raden deze geoedkeurt.

Het saldo van de rekening blijft ter beschikking van de interlokale vereniging en wordt aangewend voor de realisatie van de doelstellingen van de interlokale vereniging, tenzij het beheerscomité hier unaniem anders over beslist.

Een tekort op de rekening wordt achteraf verdeeld over de deelnemende leden aan de hand van de financiële verdeelsleutel.

Juridische grond

Statuten van de interlokale vereniging Baldemore.

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt het jaarverslag 2020 van de interlokale vereniging Baldemore goed.

Artikel 2

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn keurt het financieel verslag 2020 van de interlokale vereniging Baldemore goed.