Terug Gemeenteraad

ma 26/04/2021 - 19:00 raadzaal

Mededelingen

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Openbare zitting

Algemeen Directeur

Algemeen Directeur

Burger & welzijn

Maatschappelijke dienst- en hulpverlening

Beleidsondersteuning

Beleidsondersteuning

Financiƫn

Aankopen

Facility

Patrimonium

Omgeving & openbaar domein

Ruimtelijke ordening

Personeel en secretariaat

Secretariaat

Bijkomende punten op de dagorde

 • Op 18 december 2020 heeft de Vlaamse regering de startnota goedgekeurd voor de reservatie van een nieuwe leidingstraat tussen de haven van Antwerpen en het Rhurgebied. Doel van deze leidingstraat is om de drie grote chemische clusters in Antwerpen, Rotterdam en het Ruhrgebied tot één grote West-Europese cluster om te vormen, alsook om nieuwe investeringen aan te trekken en werkgelegenheid te creëren in de industriezones langsheen het traject van deze leidingstraat.

  Uit de startnota blijkt dat de geplande reservatiestrook voor deze leidingstraat een bouwvrije breedte van maximum 45 meter zal hebben waarin 5 tot 8 ondergrondse leidingen kunnen geplaatst worden.  

  Op dit ogenblik bevinden de plannen van deze leidingstraat zich nog in een prille ontwerpfase waarbij 3 tracé-alternatieven voorliggen: 

  • het Noordelijk tracé (“open ruimte tracé”) loopt overwegend doorheen open ruimte gebieden ten noorden van het Albertkanaal;
  • het Zuidelijk tracé (“infrastructuur tracé”) loopt ten zuiden van de infrastructuurbundel Albertkanaal/E313 en streeft een maximale bundeling na met de bestaande snelweg en de geplande grootschalige infrastructuurwerken (A102 en havenspoortunnel);
  • het Gecombineerde centrale tracé dat het westelijk deel van het infrastructuur tracé combineert met de kortste oostelijke route naar de Maaskruising.

  Het Vlaams Belang erkent het belang voor onze Vlaamse economie en werkgelegenheid van een goed uitgebouwd ondergronds Vlaams en Europees leidingstratennetwerk. Anderzijds worden ruimte voor natuur en wonen in Vlaanderen steeds maar schaarser.

  In die optiek pleiten wij dan ook dat een tracé wordt gekozen met een minimale ruimte-inname en -impact, waarbij de bestaande infrastructuurtracés en de vestigingsplaatsen van de bestaande Vlaamse chemieclusters in de mate van het mogelijke worden gevolgd. Indien hierbij alsnog onteigeningen of eigendomsbeperkingen nodig zouden zijn, eist het Vlaams Belang dat de getroffenen snel en correct worden vergoed voor de geleden schade.

  Nu het vervoer van chemische producten via ondergrondse leidingstraten nooit geheel zonder risico is, is het voor onze partij tot slot ook van cruciaal belang dat een continue monitoring wordt voorzien voor deze leidingstraat om op die manier de veiligheid voor de mens en het leefmilieu ten allen tijde te verzekeren.

  Hierbij de volgende vragen: 

  1. Heeft de gemeente Balen-Olmen al een definitief standpunt ingenomen inzake dit dossier, aangezien ook onze gemeente genoemd wordt in de ontwerpplannen voor dit tracé?
  2. Plant onze gemeente een infomoment voor de inwoners, nu toch her en der inwoners uit de vernoemde gemeentes terechte bezorgdheden beginnen te uiten?
  3. Hoeveel inwoners uit Balen-Olmen zouden voor onteigening in aanmerking komen bij de voorlopige plannen van deze GRUP?
 • Vorig jaar werd tijdens de gemeenteraad de opmaak van een ‘vuilnisbakkenplan’ aangekondigd, nadat daar subsidies voor werden verkregen. Ondanks dat die plannen er zijn, stel ik helaas vast dat nog steeds heel wat afval wordt achtergelaten zowel in het centrum van onze gemeente als in de natuur. Sinds het begin van de coronacrisis lijkt het zelfs te zijn verergerd, doordat veel mensen de natuurgebieden hebben ontdekt.

  Bovendien lijken verschillende hondeneigenaars wel de uitwerpselen van hun viervoeter in een zakje te doen, maar worden vervolgens de zakjes op de grond of tussen de struiken weggegooid. Het is uiteraard geen excuus, maar ik vermoed dat dit gebeurt door onder andere de afwezigheid van een vuilbak binnen loopafstand, een probleem dat ik hier eerder al aankaartte.

  Daarom mijn vragen: 

  1. Wat is de stand van zaken van het bewuste ‘vuilnisbakkenplan’?
  2. Worden in dit plan vuilbakken voorzien specifiek voor hondenzakjes?
 • Gezien op RTV en gelezen in de notulen van Schepencollege van 7 april 2021

  Een tijdelijk visverbod uitgevaardigd voor een periode van drie maanden aan de jachtclub "de Blauwe Reiger"

  Onze fractie begrijpt de stelling dat moet ingegrepen worden wanneer er schade wordt veroorzaakt: door vissers met lange vislijnen?

  We hebben hierbij toch enkele bemerkingen op de communicatie:

  • Op de beelden van RTV is duidelijk een kunstaas vis te zien die enkel met een werphengel wordt gebruikt, niet met een vaste lijn/stok
  • Nog enkele opmerkelijke verschillen tussen vaste lijn/stok en werphengel:
  • Vaste lijn gebruik draad van trekkracht enkele honderden grammen, haakjes van enkele millimeters en dobbers van .5 gram tot 1.5 gram om te vissen op ruisvoorn, voorn, brasem en karper met levend aas of maïs en tarwe of kempzaad
  • Werphengels worden gebruikt om te vissen op roofvis zoals snoek en snoekbaars, hier heeft de draad een trekkracht van enkele kilo's, gebruikt men haken van enkele centimeters, of bij gebruik van kunstaas zelfs mogelijks 8 tot 10 haken, dobbers van 10 gram tot een veelvoud ervan

  Daarom enkele vragen:

  • Is er overleg geweest tussen alle betrokkenen?
  • Waarom is er geen nuance verschil gemaakt tussen de 2 verschillende vismethodes/gebruikte hengels en beoogde vangsten?
  • De vissers betalen voor een vergunning om te kunnen vissen in Vlaamse waterwegen. Is er hier dan geen sprake van discriminatie in het gebruik van de waterweg?
  • Op hetzelfde kanaal een paar kilometer verder, in de richting van en in de kom van Leopoldsburg gaan beide ontspanningen wel hand in hand, hier wordt er zelfs tussen de boten gevist en het kanaal is er niet breder.

  We hopen dat het college het uitgevaardigd visverbod nuanceert binnen de juist proporties.

 • De voorbije dagen ontvang ik van verschillende individuele vissers vragen over het verbod dat onze burgemeester heeft ingesteld op deze plek aan het kanaal van Beverlo. Enkelen zouden ook zelf al contact gezocht hebben met onze burgervader.
  Er ging aan dit verbod naar verluid geen overleg vooraf. Waarom?
  De problemen die worden aangeklaagd door de betrokken booteigenaars gaan blijkbaar enkel over vissers met werphengels. Waarom slaat het verbod dan op de vissersport in het geheel? Vooral vissers met een vaste stok zijn geschokt door deze klopjacht. Wat voor velen een rustige hobby is, blijkt nu dus te gevaarlijk, met verbod tot gevolg?!

 • Tijdens de gemeenteraad van juni 2020 polste ik naar de houding van het bestuur t.o.v . tijdelijke vergunningen voor zorgunits in de tuin. We zijn intussen al ruime tijd verder. Graag informeer ik naar de stand van zaken. 

 • De onderborden met als opschrift ‘Als u mijn plaats neemt, neem dat ook mijn handicap’ ten spijt, worden de voorziene parkeerplaatsen voor personen met een handicap nog steeds, zelfs vaak, gebruikt door wagens zònder een daartoe bestemd pasje. Vooral de parkeerplaats aan het postkantoor in de Vaartstraat wordt erg vaak opgemerkt als plaats met frequente overtredingen.
  Bestaan er cijfers van doelgerichte controles in onze politiezone? Specifiek Balen?
  Hoeveel overtreders worden er jaarlijks bekeurd voor een dergelijke overtreding in onze gemeente? 

 • Omwonenden van deze kapel, maar uiteraard ook vele andere Balenaars met een hart voor erfgoedpatrimonium, zien met lede ogen deze oude kapel uit de 16de eeuw verloederen. In 2019 werd een beheersplan opgemaakt. Wat is de planning en toekomstvisie voor deze kapel? 

Besloten zitting

Bijkomende punten op de dagorde