Terug Gemeenteraad

ma 22/02/2021 - 19:00 raadzaal

Mededelingen

Hoogdringende punten toe te laten tot de zitting

Openbare zitting

Algemeen Directeur

Algemeen Directeur

Beleidsondersteuning

Beleidsondersteuning

Vrije tijd

Sport

Financiën

Financiën

Aankopen

Omgeving & openbaar domein

Ruimtelijke ordening

Facility

Patrimonium

Bijkomende punten op de dagorde

Personeel en secretariaat

Secretariaat
 • Bij opmaak van de plannen voor de heraanleg van de straten in deze wijk met de komst van riolering, konden bewoners aangeven of ze het pad naar de voordeur wensten te behouden of niet. Dit in functie van het plaatsen van bruggetjes over de gracht die zou worden aangelegd. In de Mezestraat gaf een gezin aan dat zij hun pad wensten te behouden. De aanpalende buren gaven aan dat zij in de toekomst een pad naar de voordeur wensen aan te leggen. 

  Na enige onduidelijkheid maakte een verantwoordelijke van de betrokken aannemer ter plaatse een schets voor het eerste gezin waarop de gewenste situatie duidelijk tot uiting kwam. Plots blijkt er tijdens de aanleg slechts 1 brugje/inbuizing te worden gemaakt voor beide percelen waarop beide huizen niet rechtstreeks (versta zonder bochtenwerk) op kunnen aansluiten. Het is voor het eerste gezin van belang dat de voordeur rolstoelvriendelijk kan worden bereikt. Wat is hier de bedoeling zonder beide buren op extra kosten te jagen? Kan de overwelving alsnog verbreed worden? 

  Bijkomend kondigt zich een parkeerprobleem aan in deze straat. De wijkagent geeft alvast aan dat bij voltooiing van de werken er niet in de berm zal mogen geparkeerd worden, maar wel op de straat. Ook de aannemer geeft aan dat men niet naast de gracht mag parkeren en verwijst naar de enkele parkeerplaatsen tegenover de gewezen school. 

  Het spreekt voor zich dat bewoners, laat staan bezoekers hun wagens niet uitsluitend op eigen oprit kunnen parkeren. Op de straat parkeren zal in deze doodlopende straat ook in chaos uitdraaien omdat er geen beurtelings parkeren voorzien is. Nu reeds parkeert men in de pijpekop. Hoe vuilnis- en hulpdiensten hier hun ding moeten doen? Men houdt nu al het hart vast. Hoe ziet het gemeentebestuur het parkeren in deze straat verlopen?

 • Exact een jaar geleden werd tijdens de gemeenteraad de afdekking van het beruchte stort Echelpoel in Olmen uitvoerig besproken. Iedereen zal zich nog herinneren dat de bijna voltallige oppositie in het verzet ging tegen de geplande - en ons inziens nog steeds onvoldoende - sanering van het bewuste stort.

  We zijn twaalf maanden verder en de zaak is ondertussen volledig afgehandeld. Het stort is afgedekt en de natuur kan zich stilaan beginnen meester maken van de vervuilde grond, oud ijzer, onbekende vloeistoffen met een hoge toxische waarde en last but not least asbest. Wij blijven ons hart vasthouden voor de gevolgen op lange termijn, via de vele waterlopen in de omgeving van Echelpoel.

  Maar de afhandeling brengt nog een extra kost met zich mee. Want zoals dat al te vaak gaat, worden ramingen zelden gerespecteerd en durft men weleens over het afgesproken bedrag heen te gaan. En wat dacht u? Niets anders voor de sanering van het stort Echelpoel.

  We gaan er niet te lang over doorgaan, maar geven toch even de cijfers in herinnering. De geraamde kost was 91.107 euro zonder btw. Mét btw komt dat op 110.239.47 euro. De uiteindelijke afrekening, gepresenteerd aan de gemeente Balen, bedraagt 105.262,48 euro. Een vergetelheid of niet, maar de prijs van dit laatste bedrag mét btw wordt niet in het verslag van het schepencollege vermeld. Zo lijkt het wel alsof de uiteindelijk prijs 5000 euro goedkoper zou zijn.

  Niets is minder waar natuurlijk. Zonder btw is er immers een meerprijs die 14.155,48 euro bedraagt en mét btw stijgt die meerprijs tot maar liefst 17.128,13 euro. Een stijging van meer dan 15%. En dat vinden wij toch een aanzienlijke misrekening.

  Je zou kunnen argumenteren dat de gemiddelde raming voor een categorie 1 van sanering van een stort rond de 155.000 euro schommelt en er dus serieus onder de prijs afgeklopt werd, maar dat zou een loos argument zijn. De slotconclusie voor het Vlaams Belang is dat de gemeente de belastingbetaler 15,5% meer laat betalen, zijnde meer dan een zesde van de geraamde prijs, voor een onvoldoende bescherming tegen mens en milieu bij de afdekking van het stort Echelpoel.

  Hierbij twee vragen. 

  • Zal de gemeente Balen-Olmen deze meerprijs aanvechten of zonder meer betalen?
  • Zal de gemeente Balen-Olmen in de toekomst strenger toezicht houden op het overschrijden van de afgesproken kostprijs van werken in welke aard ook teneinde belastinggeld zo goed als het kan te beheren?
 • Via de media vernamen we dat de Raad van State de vergunning van het crossterrein Hondapark in Olmen heeft ingetrokken. Deze beslissing is opnieuw een vuistslag in het gezicht van de honderdduizenden motocrossliefhebbers in Vlaanderen, maar ook ver daarbuiten.

  Ons Hondapark, opgericht door Erik Geboers zaliger, heeft een roemruchte reputatie. Mede dankzij de natuurlijke zandheuvels vormde dit crosscircuit een ideaal trainingsparcours voor de beste motocrossers ter wereld. Het hoge niveau van de hindernissen is ongeëvenaard. Vele kampioenen hebben hier het beste uit zichzelf gehaald, anderen hebben er hun tanden soms letterlijk op stuk gebeten.

  Meteen na de bekendmaking deelden we met onze fractie het harde nieuws op Facebook en kregen we op één etmaal tijd bijval van maar liefst 100.000 mensen. Wat ons betreft, ongezien. Enorm veel motocrossliefhebbers stuurden ons berichten en vroegen ons wat zij konden doen en wat wij voor hen konden doen. Een actie die we, samen met enkele corssers, op poten hadden gezet trok meteen honderden mensen aan en dus werd op de begrijpelijke vraag van eigenaar Marc beslist om deze plannen uit te stellen naar niet-coronatijden. Hij bedankte ons wel uitgebreid voor de steun.

  Het enige wat ons nu nog rest is aandringen bij het gemeentebestuur tot het nemen van verdere stappen. Een beslissing van de Raad van State kan immers in cassatie aangevochten worden. Het betreurt ons ook enorm dat de bedoelingen van de tegenstanders van het Hondapark altijd radicaal eenduidig waren en nog steeds zijn: het park moet weg. Punt. Geen compromis, geen inschikkelijkheid, neen, blijven doorgaan totdat het gesloten wordt en totdat we bijgevolg in Vlaanderen van de ooit honderd crossparken in de jaren ’90, er nog drie zullen overhouden. Onvoorstelbaar! Hierbij wil ik toch ook even aanstippen dat het Vlaams Belang altijd zowat de enige partij is geweest op Vlaams niveau die steeds consequent de kar getrokken heeft van de motocross in Vlaanderen.

  De gevolgen van het verdwijnen van alweer een crossterrein zijn niet te overzien, niet in het minst op vlak van veiligheid op de nog overblijvende crossterreinen. Een ander gevolg is dat - zoals nu ook bleek met de voorbereiding van onze afgelaste actie - onze crossers in het buitenland moeten gaan trainen. En zo verdwijnt stilaan één van onze Balense en Kempische troeven. Of zoals we het zegden in ons bericht op sociale media - en bedankt communicatiedienst van Balen om deze term over te nemen, de dag nadien - het Hondapark en de motocross behoren tot het DNA van Balen-Olmen. Blijf van ons Hondapark!

  Daarom deze vragen. 

  • Gaat het gemeentebestuur de beslissing van de Raad van State aanvechten?
  • Indien ze dit niet zelf doen of kunnen, wordt dat de eigenaar van het Hondapark bijgestaan in de aanvechting van deze maatregel?
  • Wordt of werd er bemiddeld met de klagers die problemen hebben met het Hondapark?
  • Motorsport Vlaanderen zegt bereid te zijn het terrein over te kopen, mits een vergunning op termijn mogelijk is. Wat is de visie van de gemeente hierrond en welke stappen zullen worden ondernomen?
 • Nadat Jumbo probeerde om in Mol een vestiging te openen, probeert de winkelketen nu in het centrum van Balen voet aan grond te krijgen. Het Vlaams Belang heeft geen problemen met de grootwarenhuisketen op zich, maar plaatst bedenkingen bij de locatie en dan vooral de verkeershinder die daarmee gepaard zal gaan.

  De winkelketen wilde graag een vestiging openen aan de Turnhoutsebaan in Mol. Meteen werd daartegen geprotesteerd door zowel de bewoners als het gemeentebestuur. De hoofdreden was het verkeersinfarct dat dit met zich zou meebrengen. Op- en afrijdende klanten zouden de Turnhoutsebaan nog meer belasten dan nu al het geval is. De Molderdijk is daarbij ook een voorbeeld van hoe het compleet fout loopt inzake een vlotte verkeersdoorstroming door de gevestigde winkelketens.

  Hetzelfde vrezen wij voor de plaats waar Jumbo zich wil vestigen in Balen. Op die locatie, waar voordien meubelzaak Dabo zich bevond, zal het aan- en afrijden van klanten de drukke verkeersas die de Vaartstraat is extra belasten. Auto’s komende van de Mol zullen goed moeten opletten voor stilstaande wagens die naar links willen afslaan richting de parking van het grootwarenhuis.

  Een andere, zeer terechte bekommernis die ook in Mol leefde en zeker voor Balen geldt op de geplande plaats, is de veiligheid van de schoolgaande fietsers die nu al erg voorzichtig moeten zijn aan de Aldi, de Gamma en zo meer. Ter hoogte van de eventuele Jumbo is het zicht veel slechter dan de net genoemde winkels en dat maakt de situatie voor fietsers enorm gevaarlijk.

  In Mol werd bovendien gevreesd voor sluipverkeer dat zou proberen de Turnhoutsebaan te vermijden omwille van het drukkere verkeer, ontstaan door de winkel. Ook dit is een argument dat we onderschrijven voor de situatie in Balen aan de geplande site voor Jumbo. Mensen die de situatie niet kennen en een vlotte doorgang zoeken, gaan ongetwijfeld de zijstraten inrijden en de buurten rond het grootwarenhuis belasten met onnodig verkeer.

  Begrijp ons niet verkeerd, een nieuw grootwarenhuis zorgt zonder twijfel voor extra werkgelegenheid. De goedkope prijzen van de Jumbo kunnen misschien ook een positieve invloed hebben op de prijzen van omliggende concurrenten in dezelfde grootorde. Maar deze twee punten wegen niet op tegen de overlast die deze winkelketen in het centrum van Balen met zich mee zal brengen en de onveiligheid die daarmee gecreëerd wordt.

  Het Vlaams Belang vraagt daarom aan het gemeentebestuur om geen toelating te geven voor de inplanting van een grootwarenhuis op deze locatie. Een alternatieve locatie, zoals de Steenweg op Leopoldsburg kan voor ons bijvoorbeeld wel.

 • Zoals jullie weten worden inwoners van de Berkenbossen geconfronteerd met plannen om op het bedrijfsterrein van het nabijgelegen AGC in Mol een 200m hoge windturbine te bouwen. Op het industrieterrein zijn reeds 3 kleinere turbines aanwezig.  De 4e turbine wordt verder weg van het kanaal ingepland waardoor deze veel dichter bij de woonwijken komt te staan en bovendien ook nog eens veel groter en 50m hoger zal zijn dan de bestaande. Deze inwoners zijn bezorgd om meerdere redenen. De belangrijkste: slagschaduw, geluidsoverlast, zicht-vervuiling en een daling van de waarde van hun vastgoed. Meerdere Balense gezinnen tekenden bezwaar aan bij gemeente Mol en klopten ook aan bij het gemeentebestuur van Balen om hen te ondersteunen. De buurtbewoners alsook onze N-VA fractie hadden graag van u vernomen welk standpunt Balen als gemeente in deze zaak zal innemen temeer omdat deze molen wordt ingepland op een wel zeer korte afstand van een Balense woonwijk. De woning aan het eind van de Zilverberkdreef ligt amper 260m van de turbine af wat zeer weinig is. Vanuit N-VA Balen-Olmen keuren wij dergelijke grote projecten met een grote impact op de woonkwaliteit van enkele tientallen Balense gezinnen niet goed. Wij hopen dan ook dat het gemeentebestuur onze bezorgdheid deelt en alles in het werk stelt om de woonkwaliteit van zijn inwoners te bewaken. 

   

Besloten zitting

Bijkomende punten op de dagorde