Terug
Gepubliceerd op 19/10/2020

2020_RMW_00147 - Gezamenlijke opdracht: aankoop van diesel en benzine met tankkaarten aan gedecentraliseerde tankpompen voor de jaren 2021-2022-2023 (gemeente + OCMW)

Raad voor Maatschappelijk Welzijn
ma 12/10/2020 - 19:00 raadzaal
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Johan Leysen, Werner Hens, Mien Vanden Broek, Wim Wouters, Bert Kenis, Zjeen Reynders, Erik Borgmans, Geert Mangelschots, Vincent Kolen, Lieve Deprins, Sandra Ruymaekers, Bert Deckers, Saartje Hannes, An Lenaerts, Ludo Lenaerts, Evert Mol, Dieter Mols, Rony Vaes, Kelly Van Baelen, Els Van Hout, Christophe Vandyck, Patrick Verbraeken, Richard Vermeulen, Koen Willekens, Jef Convens, Jan Haepers, Tom Hollants, Michel Van Sprengel

Secretaris

Michel Van Sprengel

Stemming op het agendapunt

2020_RMW_00147 - Gezamenlijke opdracht: aankoop van diesel en benzine met tankkaarten aan gedecentraliseerde tankpompen voor de jaren 2021-2022-2023 (gemeente + OCMW)
Goedgekeurd

Aanwezig

Johan Leysen, Werner Hens, Mien Vanden Broek, Wim Wouters, Bert Kenis, Zjeen Reynders, Erik Borgmans, Geert Mangelschots, Vincent Kolen, Lieve Deprins, Sandra Ruymaekers, Bert Deckers, Saartje Hannes, An Lenaerts, Ludo Lenaerts, Evert Mol, Dieter Mols, Rony Vaes, Kelly Van Baelen, Els Van Hout, Christophe Vandyck, Patrick Verbraeken, Richard Vermeulen, Koen Willekens, Jef Convens, Jan Haepers, Tom Hollants, Michel Van Sprengel
Stemmen voor 23
Erik Borgmans, Johan Leysen, Werner Hens, Mien Vanden Broek, Wim Wouters, Vincent Kolen, Bert Kenis, Zjeen Reynders, Lieve Deprins, Geert Mangelschots, Saartje Hannes, An Lenaerts, Ludo Lenaerts, Evert Mol, Dieter Mols, Rony Vaes, Kelly Van Baelen, Els Van Hout, Christophe Vandyck, Patrick Verbraeken, Richard Vermeulen, Koen Willekens, Jef Convens
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 4
Sandra Ruymaekers, Bert Deckers, Jan Haepers, Tom Hollants
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2020_RMW_00147 - Gezamenlijke opdracht: aankoop van diesel en benzine met tankkaarten aan gedecentraliseerde tankpompen voor de jaren 2021-2022-2023 (gemeente + OCMW) 2020_RMW_00147 - Gezamenlijke opdracht: aankoop van diesel en benzine met tankkaarten aan gedecentraliseerde tankpompen voor de jaren 2021-2022-2023 (gemeente + OCMW)

Motivering

Argumentatie

Overwegende dat het huidige lastenboek ten einde loopt op 15 januari 2021;
Gelet op het koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen;
Overwegende dat door een gezamenlijke opdracht er redelijkerwijze een gunstigere prijs kan verwacht worden, dan wanneer elk bestuur zelf een overheidsopdracht uitschrijft;
Overwegende dat wordt voorgesteld dat gemeente Balen een gezamenlijke overheidsopdracht zal uitschrijven;
Om deel te kunnen nemen, dient delegatie te worden gegeven aan de gemeente Balen om in naam van het OCMW te participeren aan deze opdracht;

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Gemeente Balen wordt gemandateerd om de procedure te voeren in naam van OCMW Balen bij de opdracht “Aankoop van diesel en benzine met tankkaarten aan gedecentraliseerde tankpompen voor de jaren 2021-2022-2023 (gemeente + OCMW) - referentie 2020-047"

Artikel 2

Het bijgevoegde bestek met nr. 2020-047 met de daarin vermelde voorwaarden en gunningswijze wordt goedgekeurd.

Artikel 3

In geval van een betwisting m.b.t. huidige overheidsopdracht is het OCMW mee verantwoordelijk voor alle kosten in verhouding tot haar aandeel in de opdracht. Daartoe vrijwaart het OCMW de gemeente in verhouding tot haar aandeel van de opdracht.

Artikel 4

Een uittreksel van het gunningsbesluit wordt bezorgd door het gemeentebestuur na de gunning.