Terug
Gepubliceerd op 19/10/2020

2020_RMW_00144 - Besluit van de gouverneur van 9 september 2020 houdende de goedkeuring van de jaarrekening 2019 - Kennisneming

Raad voor Maatschappelijk Welzijn
ma 12/10/2020 - 19:00 raadzaal
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Johan Leysen, Werner Hens, Mien Vanden Broek, Wim Wouters, Bert Kenis, Zjeen Reynders, Erik Borgmans, Geert Mangelschots, Vincent Kolen, Lieve Deprins, Sandra Ruymaekers, Bert Deckers, Saartje Hannes, An Lenaerts, Ludo Lenaerts, Evert Mol, Dieter Mols, Rony Vaes, Kelly Van Baelen, Els Van Hout, Christophe Vandyck, Patrick Verbraeken, Richard Vermeulen, Koen Willekens, Jef Convens, Jan Haepers, Tom Hollants, Michel Van Sprengel

Secretaris

Michel Van Sprengel
2020_RMW_00144 - Besluit van de gouverneur van 9 september 2020 houdende de goedkeuring van de jaarrekening 2019 - Kennisneming 2020_RMW_00144 - Besluit van de gouverneur van 9 september 2020 houdende de goedkeuring van de jaarrekening 2019 - Kennisneming

Motivering

Argumentatie

Gelet op het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en in het bijzonder artikel 173;

Gelet op het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 en in het bijzonder de artikelen 260 derde lid en 262;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en in het bijzonder de artikelen 30 tot 45;

Gelet op het ministerieel besluit van 1 oktober 2010 tot vaststelling van de modellen en de nadere voorschriften van de beleidsrapporten en de toelichting ervan, en van de rekeningstelsels van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, en in het bijzonder de artikelen 5 tot 8 en 11 tot 13;

Gelet op  het besluit van 22 juni 2020 van de raad houdende de vaststelling van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2019;

Gelet op het goedkeuringsbesluit van de provinciegouverneur van 9 september 2020 over de jaarrekening 2019;

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van het goedkeuringsbesluit van de provinciegouverneur over de rekening 2019.